Articles of Association

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014

Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014.

§ 1 Firma | Company
Föreningens firma är Sweden-India Business Council ekonomisk förening.
The association is Sweden-India Business Council economic association

§ 2 Säte | Location
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

The board shall be situated in Stockholm

§ 3 Ändamål | Purpose
Sweden-India Business Council ekonomisk förening, (SIBC), har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att mot ersättning tillhandahålla marknadsinformation och utföra uppdrag som bidrar till att främja handeln och näringslivets samarbete mellan Sverige och Indien.
The purpose of the Sweden-India Busienss Council economic association (SIBC) is to promote the member’s economic interest by distributing market information and execute assignments facilitating trade and the business community’s cooperation between Sweden and India.

SIBC skall driva verksamhet som höjer medlemmarnas kunskap om Indien och förbättrar deras relationer med kunder och partners i Indien. Verksamheten skall även främja skapande av affärskontakter och ge tillfälle till utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna.
SIBC shall conduct operations increasing member’s knowledge of India and improve their relations with customers and partners in India. The operations shall also promote the creation of business contacts and provide the opportunity to exchange experience among members.

SIBC skall i detta syfte arbeta med rådgivning för intressegrupper och individuellt samt ge sina medlemmar information om Indien. SIBC shall within its purpose work with advice for interest groups and individually provide members information about India.

För att främja affärsskapande kontakter skall SIBC vara värd för Indiska delegationer i Sverige och arrangera delegationsresor till och symposier i Indien.

In order to promote business-creating contacts, SIBC shall act as host for incoming delegations from India in Sweden and arrange delegations to and symposiums in India.

I SIBC:s uppgifter ingår att informera regeringar i Sverige och Indien om medlemmarnas problem i affärsförbindelserna.
It is included in the assignments of SIBC to inform governments in Sweden and India of member’s challenges in business relations.

§ 4 Insats | Stake

Varje medlems insats skall vara 200 kronor. Beloppet erläggs kontant vid anfordran. Inga insatser därutöver skall förekomma. Vid medlemsutträde återbetalas inte insatsen, utan denna överförs till reservfonden.

Every member deposits SEK 200 as paid-in capital. The sum is paid cash against invoice. No more paid-in capital will thereafter be required. The paid-in capital will not be returned if a member exits the association.

§ 5 Medlemskap och avgifter | Membership and fees

Företag och fysiska personer som har intresse av att verka för föreningens ändamål enligt § 3 och är etablerade på den nordiska marknaden genom ett registrerat bolag, kan av styrelsen beviljas medlemskap i föreningen.

Companies and physical persons working for the same purpose as the organisation according to § 3 and are established through a registered company on the Nordic market, can be approved membership in the organisation by the board.

Medlem skall erlägga en årlig serviceavgift. Avgiften beslutas av styrelsen och kan göras beroende av medlemmens affärsvolym. Avgiften per år för medlemmarna ska beslutas av styrelsen och meddelas senast 31 oktober året innan gällande år för höjningen. Every member shall pay a yearly service fee. The fee is adopted by the board and will be in relation to the member’s financial turnover. The service fee will be decided by the board and conveyed to the members no later than October 31st in the year prior to the proposed increase.

Om en medlem önskar göra utträde ur föreningen skall utträdet ske senast den 31 oktober för att utträdet ur föreningen ska kunna ske vid räkenskapsårsårets slut.
If a member wishes to exit the association, the exit has to be made before October 31 to be in affect by the end of the year.

§ 6 Styrelse och revisorer | Board and auditors
Styrelsen ska bestå av minst 10 och högst 16 ledamöter. Svenskt

Näringsliv, Business Sweden (f.d. Exportrådet) och Svensk Handel har rätt att utse varsin ledamot i styrelsen. Övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman.
The board shall consist of at least 10 and maximum 16 members. The Confederation of Swedish Trade, Business Sweden (Former Swedish Trade Council) and The Swedish Trade Federation have the right to appoint one member each to the board. Other board members are appointed by the general meeting.

Styrelseledamot väljs normalt för en tid av två år och skall vara medlem i föreningen eller representera ett företag som är medlem i föreningen.
A board member is appointed for the period of two years and shall be a member of the association or represent a member of the association.

Styrelsen kan också utse en verkställande direktör/ ledamot eller generalsekreterare för handhavande av den löpande förvaltningen. The board can appoint a Managing Director, board member or Secretary General to lead the operations of the association

Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsutskott av permanent eller tillfällig karaktär för särskilda uppgifter.
The board has the right to within board appoint working committees, permanent or temporary, for special assignments.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

The board is decision-making when two thirds of the board participates in the decision. All decisions are made on a simple majority. When the votes are equal in numbers the decision will be made by the Chairman’s vote. If the board is not complete, the votes that are present shall amount to at least one third of the full amount of board members.

För revision av föreningens räkenskaper utser föreningsstämman en auktoriserad revisor för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
To do the auditing of the associations financials, the general meeting will appoint a authorised auditor for the period until the next genera meeting.

§ 7 Kallelse till föreningsstämma och meddelanden | Notice to attend the general meeting and messages

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev till medlems adress enligt medlemsregistret eller med e-post. Kallelse till föreningsstämma kan ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Övrig information till medlem kan skickas per e-post.

The Notice to attend the general meeting shall be in form of a letter to the member’s address according to the member registry, or through email. The notice to attend the general meeting can be made 4 weeks before at the earliest and latest 2 weeks before the general meeting and latest one week before an extra general meeting. Additional information to members can be sent by email.

§ 8 Ärenden på ordinarie föreningsstämma | Issues on the general meeting

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
At the general meeting the following issues shall be on the agenda.

1 Val av ordförande på stämman

Choosing of a Chairman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Establish and approve for the voting list

3 Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare

The Choosing of two persons to verify the minutes

4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Consider of the procedure to notify the General Meeting

5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Submit of the yearly income statements and auditing report

6 Beslut

Resolution

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Adoption resolution of the profit and loss accounts and balance sheet

b) om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen on the allocation regarding the profit or loss according to the adopted balance sheet.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
to discharge the board and Secretary General from liability

7 Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Resolution on the number of board members, and adopt the remuneration to the board and auditor.

8 Val av styrelse och revisor

Election of board members and auditors

9 Behandling av annat ärende som angivits i kallelsen

Other items that have been pre-notified that can be resolved at the general meeting in accordance of the law of economical organisations or the article of associations.

§ 9 Räkenskapsår | Financial year 

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

The financial year should be calendar year

§ 10 Fördelning av vinst och utskiftning av kapital vid upplösning | Distribution of profit and distribution of paid-in capital when dissolved

Överskottsutdelning kan ske genom gottgörelse, vilken beslutas av föreningens styrelse i samband med årsbokslutets upprättande. Utbetalning skall ske när ordinarie föreningsstämma fastställt resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.

The distribution of profits can be made through remedies, which will be resolved by the board in coordination with the creation of the yearly income statements

Vid beslut om upplösning av föreningen skall kvarstående medel tillföras en organisation med ändamål att främja och utveckla kommersiella, kulturella eller humanitära kontakter med Indien, allt enligt styrelsens beslut.

At the decision to dissolve the association, the remaining funds shall be transferred over to an organisation which purpose it is to promote and develop commercial cultural or humanitarian contacts with India, all in accordance to the decision of the board.